Barn och unga

Nytida erbjuder stöd till barn och unga och deras familjer. Vi erbjuder hem för vård och boende dem som behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Nytida erbjuder olika öppenvårdsinsatser och jourhem. Vi har också boende för ensamkommande flyktingbarn där de kan känna trygghet i en hemlik miljö och kan få stöd i skolgång, vardagsliv, fritid och samhällskontakter.